Sen McGlinn's blog

                                  Reflections on the Bahai teachings

پیام بیت العدل اعظم مورخ 7 دسامبر 2015

٧ دسامبر 2015

مکتوب آن برادر گرامی حاوی سؤالاتی پیرامون تمشیت امور جامعه بهائی در ایران در تاریخ 10 فوریه 2015 و پیرو آن مکتوبی دیگر در تاریخ 14 مارس 2015 به بیت العدل اعظم الهی واصل گشت مقرر فرمودند به قرار ذیل مرقوم گردد

دلسوزی و توجه آن برادر گرامی به مصالح امر مبارک در کشور مقدّس ایران موجب تقدیر معهد اعلی قرار گرفت. در مورد تمشیت امور و تبلیغ امرالله در آن سرزمین به استحضار می رساند که البته باید به این مطلب واقف بود که عدم وجود تشکیلات اداری بهائی در ایران انجام امور را بسیار مشکل ساخته است. ولی احبّاء هم باید به ادارۀ امور جامعه خود بپردازنند، هم وظایف روحانی انفرادی خود را انجام دهند و هم در کمال محبت و مهربانی یکدیگر را حمایت و تشویق نمایند. لازمۀ موفقیّت در این راه اینست که با ایمان به قدرت میثاق و قوۀ کلمة الله بیش از پیش مطمئن باشند که موانع موجود از بین خواهد رفت و امور جامعه اسم اعظم مجددا” به نظم وترتیب دلخواه تمشیت خواهد یافت. آنچه باید مورد توجه خاص قرار گیرد آنست که با وجود روشن نبودن جزئیات در بسیاری از امور برای آحاد احبّاء در این ایام یکی از اساسی ترین مسئولیّت های دوستان حضرت رحمان آنست که از انتقاد و یا تجزیه و تحلیل رفتار همدیگر بپرهیزنند، به حسن نیّت یکدیگر اطمینان داشته باشند و علی رغم فشارها و تضیقات وارده ، وحدت جامعه را حفظ نمایند . راجع به سؤالات شما در بارۀ تبلیغ ، نحوۀ تسجیلی هموطنان ، شرکت محبّین در ضیافات و امثالهم به استحضار می رساند که جواب مناسب برای این قبیل سؤالات را می توان در جلسات شور و مشورت با دوستانی که در این زمینه فعالیّت دارند یافت. هدف احبّای جانفشان ایران در این دوران پر بحران تقویّت یک جامعه پویا و ایجاد انسجام بین تمامی فعالیّت های جامعه چه در زمینۀ تمشیت امور چه در انجام فرائض روحانی فردی و چه در دیگر میادین خدمت میباشد. این کار همانا از طریق مشورت بهائی و اطمینان تام به اینکه این شرایط سخت ، سرانجام به پایان خواهد رسید قابل حصول است . معهد اعلی به مشکلات دیگری که در نامۀ خود به آن اشاره فرموده اید واقف هستند و معتقدند که این مسائل اکثرا” ناشی از آنست که جامعه اسم اعظم در ایران در حال عبور از یک دورۀ انتقالی خاص می باشد و پاسخ برخی دیگر نیز بهتر است به آینده موکول شود. تأییدات الهی و کوشش همگانی احبّاء موجب خواهد شد که این دشواری ها به مرور ایّام برطرف شوند

بیت العدل اعظم در اعتاب مقدسه علیا برای موفقیّت آن برادر گرامی در خدمت به آستان الهی دعا خواهند فرمود

با تقدیم تحیّات
دارالانشاء بیت العدل اعظم

Short link: http://wp.me/PcgF5-2G6

 
%d bloggers like this: