Sen McGlinn's blog

                                  Reflections on the Bahai teachings

پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به جوانان بهائی ایران

پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به جوانان بهائی ایران

مورخ 9 بهمن 1392 11 شهرالسلطان 170 بدیع

جوانان عزیز و برومند بهائی در مهد امرالله ملاحظه فرمایند

١) یک سال پیش در چنین ایّامی از جوانان بهائی در سراسر عالم دعوت نمودیم تا در باره نقش مهمّ خود در فرایند احبای عالم و اتّحاد امم به تفکّر پردازند و به صفّ اوّل خادمان نوع بشر پیوندند. همچنین یادآور شدیم که بیشمارند دیگر نفوسی که همچون جوانان بهائی مشتاق وقف زندگی خود به بنای جهانی متّحد, مرفّه و عدالت پرور می باشند. سپس آنان را تشویق نمودیم تا در معیّت دوستان نزدیکشان برای تعمّق در مورد این مسئولیّت خطیر در یکی از ١١٤ کنفرانس تاریخی و بی سابقه ای که در قارّات مختلف برگزار میشد شرکت جویند

٢) حضور در این کنفرانسها فرصت گران بهایی برای جوانان پیش آورد تا به توانایی های شگفت انگیز و قابلیّت های بی نظیری که مختصّ سنّ جوانی است بیندیشند و در بارهء اثرات نامطلوب نیروهایی تأمّل نمایند که در این برهه از زمان نسل جوان را شدیداً تحت فشار قرار میدهد تا آنان را در دام مصرف گرایی گرفتارسازد، از تمسّک به ارزشهای عالی انسانی و خدمت به نوع بشر باز دارد، از تلاش سازنده در حهت ایجاد تحوّلات بنیادین اجتماعی مأیوس نماید، و از ایمان به توانمندیهای بیکران خود منصرف کند. شرکت کنندگان در این گردهمائی همچنین به اندیشه پرداختند که چگونه میتوان با پیامدهای این نیروهای منفی رویاروئی نمود، چگونه میتوان روابط دوستی و صمیمیّت برقرار ساخت و اتّحاد و اتّفاق ترویج داد، چگونه باید خود را با افکار و آرمانهایی مجهّز نمود تا بتوان با مساعی همگانی به تأسیس جهانی نو توفیق یافت که در عین تنوّع، به طراز صلح و صفا و یگانگی و رخا آراسته باشد

٣ ) پاسخ تحسین آفرین جوانان بهائی و هزاران نفر از دوستانشان به این دعوت نشانی دیگر از تحقّق انتظارات جمال اقدس ابهی بود که نفوس در اوّل جوانی و ریعان شباب در راه خدمت به عالم امکان قیام نمایند. دست آورد اوّلیّه این کنفرانس ها از هر نظر چشم گیر بود، چه از جهت جهد و کوشش فوق العاده و در مواردی قهرمانانه برای شرکت در آنها، چه از لحاظ عمق درک و بینشی که جوانان کسب نمودند و چه از نظر شوق و شور و عزم راسخی که برای خدمت به جوامع و تقلیب جهانیان به منصّه ظهور رساندند

٤ ) تصاویر زیبا واخبار امید بخش این اجتماعات را بدون شک دیده و شنیده اید و شاید از نکات مطروحه اگاه شده و حتّی احتمالاً به قرائت متون مورد بحث در این کنفرانسها توفیق یافته اید. حال نیز یقیناً از مطالعهء موادّ و تفکّر در بارهء مفاهیم و مقتضیات ان در زندگی وشرایط خاصّ خود، نیرویی جدید و انجذابی بدیع خواهید یافت

٥ ) شما جوانان غیور مهد امرالله بخوبی واقفید که رسالت مقدّس شما آنست که در حلقهء اطرافیان چون مشعلی فروزان نور امید بیفشانید، در بین مردمان پیک مهر و محبّت و دوستی و الفت گردید، در جمع هموطنان نماد صبر و تحمّل و عفو وبخشش و اطمینان خاطر شوید، و از همه مهمتر، پیش گامانی فعّال در آن فرایندی باشید که قابلیّت و ظرفیّت خدمت را افزایش میدهد، اتّحاد و اتّفاق استحکام میبخشد و بکسب بینش و مهارتهای لازم برای کوشش در جهت استقرار مدنیّتی جهانی و بهبود و شرایط مادّی و معنوی جوامع بشری کمک مینماید. با استفادهء مؤثّر از این فرایند قدرتمند برای تقلیب روحانی و اجتماعی، جامعه بهائی اموخته است که اشتیاق به خدمت و به تفحّص در تعالیم الهی برای یافتن راه حلّ مشکلات نوع بشر را افزایش دهد. این تجربه و این دست آورد پیامدهای مفید و مقتضیات پردامنه ای برای زندگی فردی و حیات جمعی عالم انسانی دارد

٦ ) این جمع البتّه از محرومیّتهای بی پایان و محدودیّتهای فراوان آن عزیزان آگاه است. همواره چه در تحصیل علوم، چه در کسب و کار برای امار معاش چه در سعی برای رسیدن به آرامانهای شایسته و موجّه خود و حتّی در انجام فرایض دینی با مشکلات و ناملایمات لاتحصی رو به رو هستید و آزادی تان با بی عدالتی های گوناگون پایمال میشود. مقدّر چنین بوده که هموطنان حضرت بهاءالله از اوّل در حمل شداید وبلایا در راه بهبود عالم با آن مظهر ظهورالهی شریک و سهیم باشند . این بیان مبارک حضرت عبدالبهاء در حقّ فرد فرد شما عزیزان صادق است که میفرمایند “تأسّی به جمال مبارک نمودی از بحر بلایای او قدحی نوشیدی” ولی به این واقعیّت هم بخوبی واقفید که دقیقاً همین پایداری در مقابله با مشقّات است که موجب درخشش و تلألؤ جامعهء اسم اعظم در آن سرزمین مقدّس گردیده است. مطمئن باشید که تنها صفحات تاریخ نیست که صلابت، و شهامت و استقامت شما را بازگو خواهد کرد بلکه ارج و اهمّیّت جامعه ای که تحت تضیقات شدید و مستمرّ توانسته است همچنان فعّال، پیشرو و متعهّد بخدمت به میهن عزیز خود باقی بماند، امروز از دیدگان تیز بین منصفان پوشیده نمانده است. شاید در حال حاضر روشنترین و بارزترین نماند این استقامت سازنده پی گیری مجدّانه شما جهت کسب علم و دانش و پایبندی تان به ارزشهای والای ایمان و خرد که تعالیم بهائی در شما القا نموده و پشت کارتان در ادامه تحصیلات عالی باشد. دنیا ناظر براین واقعیّت است که جامعه ای ستمدیده به هیچ وجه حاظر نشده بر چسب قربانی بودن را بر خود بپذیرد و در عوض، زنده و پویا و با اراده ای آهنین با والاتریت مراتب همبستگی و همکاری عمل مینماید تا جوانانش کسب دانش و معرفت نمایند، به درجات عالی علمی نائل شوند و تمامی اجتماع از نتایج و پیشرفت و ترقّی آنان بهره مند گردد

٧ ) جمال قدم میفرمایند “عالم منقلب است و انقلاب او یوماً فیوماً در تزاید و وجه آن بر غفلت و لامذهبی متوجّه و این فقره شدّت خواهد نمود و زیاد خواهد شد به شأنی که ذکر آن حال مقتضی نه” ملاحظه می فرمائید که چگونه نور ایمان در سراسر جهان رو به اخماد است. امّا رفتار و کردار و خلق و خوی شما برهانی است زنده از نورانیّتی که دین حقیقی میتواند بعالم وجود بخشد. دین اخلاق حمیده ترویج میدهد، تحمّل و بردباری شفقت و محبّت، و بخشش و بزرگواری عطامی کند، تفکّری مترقّی و متعالی القا مینماید، آزار و اذیّت به دیگران را بالکلّ نهی میکند وافراد را به جانفشانی در راه خیر عموم دعوت مینماید. دین به افراد می آموزد که جهان بین باشند نه خود بین از تعصّبات احتراز نمایند، به تأسیس اتّحاد و یگانگی در بین نوع یشر پردازند، در راه رفاه مادّی و معنوی همگان بکوشند، سعادت خود را در خوشبختی دیگران ببینند، علم و دانش را انتشار دهند، اسباب وجد و سرور حقیقی شوند و عالم انسانی را حیاتی تازه بخشند. دین آیینه قلب را صیقل میدهد تا فضایل روحانی مودوعه در وجود را منعکس نماید، قوای منبعثه از صفات الهی در زندگی فردی و جمعی بندگان شود و پیدایش نظم اجتماعی نوینی را مدد بخشد. اینست مفهوم واقعی دین در تعالیم حضرت بهاء الله. الحمد لله که شما عزیزان پیوسته می کوشید تا زندگی خویش را براساس تعالیم عالیه و مبادی سامیه اش بنا نهید

٨ ) دراعتاب مقدسه علیا به یاد شما به دعا مشغولیم امضا…..بیت عدل اعظم

Short link: http://wp.me/PcgF5-2og
Return to the index of the documents archive

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: